Affärsfördelar. Socialt ansvar.

Normer. Jämställdhet. Mångfald.

Vi processleder. Och gör. Tillsammans.

Inspireras av våra kunder

X. Hitta ert därför

Fler och fler företag inser vikten att jobba strategiskt med frågor kring jämställdhet och mångfald. Både affärsmässigt och för att ta ett socialt ansvar. Många företag har insikt om de fördelar som detta ger. För arbetsgivare, för anställda, för kunder och för framtiden. Även om insikten finns så är ofta den stora utmaningen hur och vad. Vad börjar vi med? Hur kommer vi framåt? Vad ska vi prioritera? Hur gör vi för att jobba med frågorna ”på riktigt”?

Det är viktigt att tidigt skapa en bild av er drivkraft, ert syfte, ert därför. Utan det är det svårt att komma framåt. Att veta hur och vad ni ska göra. Att skapa engagemang och känsla av relevans hos medarbetarna.

Att hitta fram till ert därför är en process, som innebär att dels få ökad kunskap om normer. Dels att reflektera kring företagets, branschens och omvärldens utmaningar och möjligheter.

Vi leder er i processen att hitta ert därför. Detta gör vi oftast i form av mindre och större workshops. Tillsammans med styrelse, ledning och medarbetare. I våra workshops får ni ökad kunskap om normer, hur normer fungerar och vilka framgångsfaktorerna är för att lyckas med ett strategiskt arbete inom jämställdhet och mångfald. Vi varvar praktiska övningar med kortare föreläsningar. Vi rör oss också runt i era lokaler och tittar även in era digitala forum. Vi använder kunskapen om ert nuläge som input i processen. Vi landar gemensamt i ert därför, plattformen för ert fortsatta arbete.

Vanligtvis behövs 3-5 workshops.

Y. Ta reda på ert nuläge

En av framgångsfaktorerna när ni jobbar strategiskt med frågor kring jämställdhet och mångfald, är att ta reda på ert nuläge. Kunskapen om ert nuläge använder ni som input för att hitta ert därför. För att planera hur ni ska normutveckla ert företag och vad ni ska prioritera.

I ert nuläge bör ni se över vad ni har gjort hittills inom jämställdhet och mångfald. Det kan handla om allt från enskilda aktiviteter till värdegrundsarbete, likabehandlingsplan och lönekartläggning.

Det är givetvis också viktigt att ta reda på vad medarbetarna tycker. Hur företagskulturen ser ut, vad som är positivt och vad som behöver utvecklas.

Hur det ser ut vad gäller exempelvis trakasserier eller negativ jargong. Det finns olika sätt att få kunskap om medarbetarnas upplevelser. Val av tillvägagångssätt beror bland annat på hur stor organisationen är. Det viktiga är att de enskilda medarbetarnas upplevelser förblir anonyma.

Ni bör även göra en enkel omvärldsanalys. Exempelvis genom att identifiera utmaningar och möjligheter i form av en jämställdhets-SWOT.

 

Vi leder er i processen och tar reda på ert nuläge

  • Jämställdhets-SWOT med ledningsgrupp
  • Fem intervjuer, med medarbetare eller kunder
  • Standardenkät (upp till 100 medarbetare)
  • Analys av resultatet tillsammans med ledningsgrupp

Z. Normutveckla ert företag

Avgörande framgångsfaktorer när ni jobbar strategiskt med frågor kring jämställdhet och mångfald, är att väva in arbetet i er vanliga verksamhet, på liknande sätt som ni gör med andra kärnfrågor. Planera arbetet kopplat till budget, tid och resurser. Sätt mål som integreras i era verksamhetsmål, inom alla verksamhetsområden. Arbetet ska vara ledningsstyrt och samtidigt fokusera på individens ansvar och ett aktivt medarbetarskap.

Det går inte att endast rekrytera till sig jämställdhet eller mångfald. Kvantitativa mål som 40/60 ska mer ses som en effekt av ett strategiskt arbete. Målen bör handla om att skapa en mer jämställd och inkluderande företagskultur vad gäller exempelvis makt, inflytande, resursfördelning, arbetsuppgifter, karriärutveckling och nolltolerans för trakasserier. För det behövs långsiktig utveckling av värdegrund, företagskultur, inkluderande ledarskap och medarbetarskap.

Kunskap, insikt och medvetenhet är fler viktiga framgångsfaktorer. Ni normutvecklar företaget genom handling, genom att göra annorlunda i vardagen. Det är då er företagskultur utvecklas och ni får en mer inkluderande värdegrund i praktiken.

Vi stödjer er i processen då ni normutvecklar företaget. Vi erbjuder följande stöd tillsammans med våra partners:

  • Stöd för att integrera arbetet i verksamheten. Fokus på styrning, mål och planering.
  • Stöd för att integrera arbetet i vardagen. Fokus på att integrera enkla sätt att utveckla positiva normer i det vardagliga arbetet.
  • Stöd vid utveckling av likabehandlingsplan och integrering av denna i verksamheten som ett av flera strategiska affärsutvecklingsverktyg.
  • Stöd vid kommunikation internt, för att skapa transparens och förankring i organisationen samt engagemang hos ledare och medarbetare.
  • Utbildning av styrelse, ledning och medarbetare. I form av workshops där praktiska övningar och kortare föreläsningar varvas. Skapar insikter om normer, jämställdhet och mångfald. Ger kunskap om hur förändringsprocesser fungerar och hur motstånd kan hanteras. Ni får verktyg för hur ni kan utveckla ett inkluderande ledarskap med fokus på värdegrund och att leda mångfald.
  • Utbildning av förändringscoacher genom konceptet Train the trainer. Förändringscoachernas uppgift är att stödja ledare och medarbetare i företagets fortsatta normutveckling. Train the trainer är ett beprövat sätt att bibehålla och kontinuerligt utveckla kunskap inom organisationer.

Innehållet anpassas utifrån ert företags nuläge, behov och önskade läge.

Förutsättning är att ni har hittat ert därför och tagit reda på ert nuläge.

Q. Berätta om ert arbete

Berätta om ert arbete. För att inspirera andra, för att dela med er av era erfarenheter och för att stärka företagets varumärke.

Utvecklingsarbete inom jämställdhet och mångfald skapar många positiva värden och är varumärkesbyggande. Det ökar företags attraktivitet som arbetsgivare, för både medarbetare och för framtida personal. Det stärker företags affärsrelationer och gör företag till en mer attraktiv kundpartner.

Så självklart ska ni berätta för omvärlden om ert utvecklingsarbete inom jämställdhet och mångfald. Men först när ni har kommit en bit på väg med att normutveckla företaget. Det är viktigt att ni kommunicerar på ett trovärdigt sätt. Och det förutsätter att ni under en tid har jobbat strategiskt med frågorna.

Vi stödjer er för att berätta om ert arbete på ett transparent, trovärdigt och varumärkesbyggande sätt. Om ni saknar egen kommunikatör, kan vi ge stöd som beställare om ni vill anlita en extern kommunikatör. Förutsättning är att ni är kund till oss och har hittat ert därför, tagit reda på ert nuläge och kommit en bit med att normutveckla ert företag. Alternativt att ni på ett annat likvärdigt sätt har genomfört ett strategiskt arbete inom jämställdhet och mångfald som ni vill berätta om.

Lär känna oss

Nina Kask

Processledande VD

Nina har över femton års erfarenhet som processledare och projektledare inom näringslivet. Från branscher som telekom, förpackning, media och tillverkande industri. Normer, genus, jämställdhet och mångfald har alltid varit självklara utvecklingsverktyg för Nina.

Pernilla Åberg

Processledande analytiker

Pernilla har tjugo års erfarenhet som analytiker och projektledare. Från både näringsliv och offentlig sektor. Som analytiker arbetar Pernilla ofta med kvalitativa metoder som djupintervjuer, observationer och fokusgrupper. Individ, grupp, organisation och samhälle är utvecklingsperspektiv som Pernilla gärna använder i sina analyser.​​​​​​​

Micael Karlsson

Processutvecklande funktionsexpert

Micael har gedigen erfarenhet av funktionsrättsfrågor. Genom mångåriga uppdrag för regionala funktionsrättsorganisationer och som ledamot i Region Värmlands funktionsrättsråd. Micaels huvudintressen utöver funktionsrätt är etik, moral, människosyn och mänskliga rättigheter. Micael har akademiska examina i idéhistoria samt pedagogik och kulturstudier.

Vi samarbetar med specialister inom olika områden

D’amour Nordkvist Hakizimana

Igitego

D’amour är vår samarbetspartner inom hållbar integration. D’amour har över sexton års erfarenhet som entreprenör och chef från näringslivet i Sverige, Kina och Rwanda.            

Erica Karnbrink

Ditt Ledarskap AB

Ditt Ledarskap är vår samarbetspartner inom ledarskap och värdegrundsarbete. Erica har över tio års erfarenhet som ledarskapskonsult, utbildningsansvarig och utbildare inom näringslivet.

Manuel Almberg Missner

MM Genderadvice

Manuel har mångårig erfarenhet som konsult inom praktisk normutveckling och som lärare i genusvetenskap på Karlstads universitet. Manuel är även vår samarbetspartner inom HBTQI-frågor.

Karlstads universitet

Vi samverkar med forskare på Centrum för genusforskning (CGF) på Karlstads universitet. Up is downs ägare Nina Kask är sedan flera år ledamot i CGFs externa styrelse.